KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ELEKTRYCZNY

Brak prądu w Świnoujściu

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przysługuje tylko w przypadku gdy energia elektryczna wykorzystywana do ogrzewania nie pochodzi z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii,

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem.

W przypadku gdy wnioski o wypłatę dodatku dla elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po preferencyjnej cenie.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek elektryczny wynosi 1 000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wynosiło więcej niż 5MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie należy do wniosku dołączyć kopię faktury z 2022r. lub rozliczenie z przedsiębiorstwem potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć najpóźniej do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego od organu do którego został złożony wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski można składać:

· w formie papierowej:

– osobiście do pojemnika na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, w godzinach pracy MOPR (7:30 – 15:30)

– drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

· elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP – adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 215, nr tel. 91 32 25 467.

Więcej informacji o dodatkach dla gospodarstw znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny