Nieprawidłowości w skontrolowanej firmie

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie zakończyli kontrolę zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwie z branży gastronomicznej na terenie powiatu puckiego. Weryfikacją objęto 41 obywateli Ukrainy.

Wobec 26 cudzoziemców, którym nielegalnie powierzono pracę, ujawniono naruszenia w postaci braku zezwoleń na pracę i dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu. Praca była też wykonywana na warunkach innych niż określone w zezwoleniach. Jak ustalili prowadzący czynności funkcjonariusze, pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy popełnił inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 22 cudzoziemców, z 36 osobami nie podpisał też umów w wymaganej formie.

Wobec przedsiębiorcy skierowany zostanie do sądu wniosek o jego ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

Straż graniczna

Granice zostaną zamknięte ??