Warto wiedzieć – Sukcesja firm

Sukcesja firm

Każdy przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego, żeby zabezpieczyć przyszłość swojej firmy i pracowników. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia i uzyskania – na piśmie – zgody zarządcy na pełnienie funkcji. Następnie należy złożyć wniosek o wpis zarządcy do CEIDG. Zachęcamy do zrobienia tego online (można też w urzędzie gminy). Zmiany w CEIDG można dokonać bezpłatnie i bez zbędnych formalności. Wystarczy wypełnić formularz, wpisując dane zarządcy, a następnie wysłać wniosek. Jak szybko załatwić sprawę online, można dowiedzieć się pod adresem biznes.gov.pl/sukcesja.

Zarządcę sukcesyjnego mogą też powołać spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy (w terminie 2 miesięcy od zgonu przedsiębiorcy) w formie aktu notarialnego.

Co się zmieniło:
od 25 listopada 2018 r. gwarancja ciągłości funkcjonowania firmy wpisanej do CEIDG nawet po śmierci właściciela, dzięki instytucji zarządcy sukcesyjnego
pracownicy nie stracą pracy, a firma zachowa: NIP, dostęp do kont bankowych, kontrakty, koncesje i zezwolenia
osoba, która będzie chciała dalej prowadzić firmę, nie zapłaci podatku od spadków
obecnie w CEIDG jest ok. 230 tys. osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90. i mają obecnie ponad 65 lat; to właśnie dla nich są te rozwiązania, aby z chwilą ich odejścia, ich firma nie przestała istnieć
Ważne! Nowe ułatwienia dotyczą tylko przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym
Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (nie może to być osoba prawna, czyli np. spółka), może być nim np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy. Nie musi być przedsiębiorcą.

Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządcą może być również prokurent (poprzez zastrzeżenie – przy udzielaniu prokury, albo dla istniejącej prokury – że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci przedsiębiorcy).

Zarządca sukcesyjny tymczasowo poprowadzi sprawy przedsiębiorstwa do czasu załatwienia formalności spadkowych (nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat, a w wyjątkowych przypadkach 5 lat, od śmierci przedsiębiorcy).

Zarządca sukcesyjny niejako „działa w zastępstwie zmarłego przedsiębiorcy” i przysługują mu szerokie uprawnienia, takie jak:

posługiwanie się firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” i NIP-em zmarłego przedsiębiorcy,
zarządzanie bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa (zarządca samodzielnie dokonuje wszystkich czynności zwykłego zarządu, a czynności przekraczających zwykły zarząd – za zgodą spadkobierców; wyjątkowo jego uprawnienia może ograniczyć sąd opiekuńczy, jeśli istniałaby groźba utraty przez małoletniego spadkobiercę majątku),
wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy,
zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
wykonywanie decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem, np. koncesji, licencji i zezwoleń,
korzystanie z firmowego konta przedsiębiorcy,
rozliczanie podatków na takich zasadach, jak robił to przedsiębiorca (dla uproszczenia w przepisach podatkowych wprowadzono pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”, które jest podatnikiem),
uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Dalsze kroki ws. sukcesji
W ramach Pakietu Przyjazne Prawo zostały przyjęte nowe rozwiązania ułatwiające sukcesję przedsiębiorstw.
Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie:

zarządzania majątkiem spadkowym zmarłego małżonka przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej (wprowadzono nową instytucję zarządcy tymczasowego spadkiem po małżonku);
przenoszenia decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy – osoby fizycznej w przypadku sukcesji dokonywanej za życia;
rozszerzenia możliwości przekazania zapisem windykacyjnym ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Wejdź na biznes.gov.pl, dowiedz się więcej i dokonaj ustanowienia zarządcy sukcesyjnego online.