Radni nie przyjęli uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego opracowania koncepcji techniczno – programowej: „Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu”.

 

 

Radni nie przyjęli uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego opracowania koncepcji techniczno – programowej: „Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu”.

10 radnych  było przeciw 1 wstrzymał się od głosu 9 radnych był za przyjęciem uchwały

Tekst oświadczenia:


OŚWIADCZENIE

W związku z informacją medialną Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie o wyłonieniu projektanta koncepcji techniczno – programowej inwestycji „Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu”, Rada Miasta Świnoujście zwraca uwagę na konieczność:
Szczegółowego określenia w koncepcji:
– przedłożenia alternatywnych rozwiązań dot. budowy portu kontenerowego w Świnoujściu
i Szczecinie, w tym prezentowanej w kwietniu 2016 r. koncepcji realizacji ww. zadania
w dotychczasowych granicach portu Szczecin i Świnoujście,
– zakresu potrzeb terenowych i sposobu zagospodarowania terenów położonych na wschód od ulicy Ku Morzu,
– oddziaływania na środowisko naturalne planowanych inwestycji,
– zapotrzebowania na wodę i źródło jego pokrycia oraz odbiór ścieków,
-planowanych układów komunikacyjnych wraz z harmonogramami ich realizacji (w szczególności budowę drogi ekspresowej S3 oraz stałego połączenia wysp Wolin i Uznam w formie tunelu).

Powyższe dane będą niezbędne do dalszej merytorycznej analizy ww. koncepcji techniczno – programowej „Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu” w celu wydania przez Radę Miasta opinii o możliwości lokalizacji inwestycji, w tym do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i firmami żywotnie zainteresowanymi zrównoważonym rozwojem miasta, opartym o zatwierdzone przez Radę Miasta dokumenty: Strategię Rozwoju Miasta Świnoujście, Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Jednocześnie Rada Miasta zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Świnoujście o dokonanie analizy wpływu zaplanowanych do realizacji przyszłych obiektów przemysłowych
na prawobrzeżu (Terminal Kontenerowy i inne) na życie społeczno-gospodarcze miasta, w tym na układy komunikacyjne, ochronę środowiska, korzystanie z plaż oraz wyjaśnianie zastrzeżeń, uwag i opinii wyrażanych przez społeczeństwo miasta w ww. zakresach oraz przedstawienie analizy Radzie Miasta w formie stanowiska. Rada Miasta oczekuje także na przygotowanie materiałów zawierających bilans korzyści i strat oraz szans i zagrożeń dla planów rozwojowych miasta związanych z ewentualnością budowy ww. Terminalu Kontenerowego.

Related posts

Prywatny odbiór odpadów lub stały wynajem dla firm – podstawienie kontenera w Szczecinie

Hiszpanie rozładowali sprzęt wojskowy w porcie

Świnoujście. Czy powstanie Terminal kontenerowy w Świnoujściu ??