Strona główna » Świnoujście – Pandemia wciąż groźna – Przewodnicząca Jabłońska zwołuje zdalną sesję Rady Miasta – czujecie to :) :)

Świnoujście – Pandemia wciąż groźna – Przewodnicząca Jabłońska zwołuje zdalną sesję Rady Miasta – czujecie to :) :)

by Świnoujście w sieci

Świnoujście – Pandemia wciąż groźna – Przewodnicząca Jabłońska zwołuje zdalną sesję Rady Miasta – czujecie to 🙂 🙂

—————–

SESJA RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Na wniosek Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, Przewodnicząca Elżbieta Jabłońska zwołuje LXV sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) godz. 9.00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Poniżej publikujemy projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń stałych komisji rady.

Projekt porządku obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących Rady Miasta i radnych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

5. Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta Świnoujście w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta Świnoujście za 2021 rok”:

a/ przedstawienie raportu;

b/ debata nad raportem;

c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania – głosowanie.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021:

a/ przedstawienie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Świnoujście;

b/ zapoznanie:

– z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świnoujście sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz informacją o stanie mienia;

– z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2022 r. do wniosku;

c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Świnoujście za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za rok 2021;

d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

– głosowanie.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2035.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski 2023 r.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ludzi Morza 2,4,4A w Świnoujściu na działkach nr 96, 97, 98/2, obręb 0014 Warszów oraz na części działek nr 100/2, 275, 276, obręb 0014 Warszów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości należących do pasa drogi publicznej w Świnoujściu na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

15. Zapoznanie ze:

a/ sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.

b/ sprawozdaniem z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027

– raport z monitoringu za lata 2020-2021.

16. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

17. Zamknięcie obrad.

Elżbieta Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

16 − pięć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW