Po majówce duże zmiany na Estakadzie Pomorskiej

Przypominamy, że od 4 maja br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z Przebudową Estakady Pomorskiej.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót, polegającego na remoncie wiaduktu biegnącego nad bocznicą kolejową, która prowadzi do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Wyłączona z ruchu zostanie cała jezdnia w kierunku wyjazdowym z miasta, znajdująca się na wspomnianym obiekcie. Pojazdy poruszać się będą by-passem, który zostanie poprowadzony w kierunku jezdni wspomagającej i następnie na jezdnię Estakady Pomorskiej, dzięki czemu zachowana zostanie możliwość przejazdu w kierunku Prawobrzeża. Wykonawca deklaruje, że zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w godzinach wieczornych.

Dodatkowo w związku z pracami drogowymi na północnej jezdni wspomagającej (odcinek Górnośląska – wjazd do elektrociepłowni), zamknięte dla ruchu zostaną dwa przejazdy pod Estakadą Pomorską. Dojazd do ul. Górnośląskiej będzie możliwy ostatnim przejazdem. Wykonawca deklaruje, że zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w godzinach rannych.

Utrudnienia potrwają kilka tygodni. Kierowców prosimy o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

W ramach inwestycji zaplanowano:

przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
oznakowanie drogi;
podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
zagospodarowanie zieleni;
podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Na wykonanie prac, firma STRABAG Sp. z o.o. ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Piotr Zieliński

Rzecznik prasowy

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.