Świnoujście – Dziś – 27.08.2020 – Sesja Rady Miasta Świnoujście.

Na czwartek 27 sierpnia 2020 r. Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska zwołuje XXXV sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji.

Początek o godzinie 9.00. Sesja odbywać się będzie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz w obradach w trybie zdalnym – transmisja online na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście. W sali nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście transmitowane będą posiedzenia Komisji Rady Miasta, mieszkańcy będą mogli stamtąd śledzić obrady Komisji z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Poniżej publikujemy projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń stałych komisji rady.

Projekt porządku obrad

Sprawy regulaminowe.
Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących Rady Miasta i radnych
w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Pomorskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście poza listą wnioskodawców oczekujących na zawarcie takiej umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta.
Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska