Raport z przeprowadzonych konsultacji i ocena wyników z przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców Świnoujścia pn. „Rozwój Lokalny”
Raport z przeprowadzonych konsultacji i ocena wyników z przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców Świnoujścia pn. „Rozwój Lokalny”

I. Wstęp

Gmina Miasto Świnoujście przystąpiła do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowany z „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program ten to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Związku Miast Polskich, Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, adresowany do małych i średnich miast. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miast, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, ochrona środowiska i wdrażanie standardów dostępności.
Na realizację programu przeznaczono 117 mln EUR, co pozwoli sfinansować ok. 15 kompleksowych projektów o wartości od 3 do 10 mln EUR. Ocena wniosków prowadzona będzie w III etapach:
I etap – ogólna ocena punktowa nadesłanych przez Gminy wniosków
II etap – wyłonienie 50 wniosków, które w następnej kolejności opracowywać będą Programy Rozwoju Lokalnego i Programy Rozwoju Instytucjonalnego.
III etap – wyłonienie 15 Gmin, które będą realizować projekty.
Wypracowane przez poszczególne ośrodki rozwiązania i narzędzia będą stanowiły model rozwoju dla pozostałych miast w Polsce. Dzięki temu wszystkie samorządy będą mogły skorzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia.
Podstawowym elementem wniosku o dofinansowanie było przeprowadzenie analizy stanu miasta w oparciu o Monitor Rozwoju Lokalnego – nowe narzędzie analityczne opracowane przez Związek Miast Polskich. Głównymi problemami, które należało przeanalizować na podstawie dostępnych w nim danych były:

pogarszającą się jakość środowiska, w tym powietrza,
wyludnienie, migrację z miast średnich i małych do większych miast i obszarów metropolitalnych,
ubóstwo i bezrobocie, szczególnie wśród wchodzących albo adaptujących się do rynku pracy,
słabszy wzrost przedsiębiorczości,
postępujący proces suburbanizacji,
starzenie się społeczeństwa,
marginalizacja dzielnic, w których gromadzone są problemy natury społeczno-gospodarczej,
ograniczona wydajność i skuteczność administracji lokalnej.
Równocześnie fundatorzy środków przeznaczonych na realizację Programu określili warunki – kryteria jakie gminy muszą spełnić, by uzyskać dofinansowanie na realizację zamierzeń opisanych w składanym wniosku. Jednym z podstawowych warunków, wysoko punktowanych jest zagwarantowanie realnego, szerokiego udziału pełnego spektrum społeczności lokalnej (stanowiącego wyczerpany katalog potencjalnych interesariuszy) w opracowaniu i wdrażaniu działań miękkich i inwestycyjnych na etapie tworzenia i realizacji zadań, projektów ujętych we wniosku. Należy przy tym zaznaczyć, że wniosek miał być opracowywany przez samorządy, bez udziału zewnętrznych ekspertów czy firm konsultingowych.

II. Przygotowanie wniosku Miasta do Programu

Naczelnicy Wydziałów Urzędu zostali zapoznani z głównymi założeniami programu, w związku z koniecznością przeprowadzenia kompleksowej analizy problemów występujących w Świnoujściu. Oprócz wykorzystania danych ze wspomnianego wcześniej Monitora, postanowiono przeprowadzić konsultacje społeczne wśród mieszkańców poprzez:

bezpośrednie spotkania,
przeprowadzenie badań ankietowych.
Dodatkowo, celem usprawnienia całego procesu, dnia 01 lipca 2019 roku Prezydent Miasta powołał zespół zadaniowy do opracowania i złożenia wniosku w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Cykl spotkań rozpoczęto 28 czerwca na Osiedlu Karsibór. W kolejnych dniach odbyły się konsultacje z mieszkańcami i zarządami pozostałych osiedli Miasta – Przytór, Łunowo, Warszów. Dodatkowo włączono przedstawicieli Rady Miasta, świnoujskich przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, środowisk twórczych, oświaty, mediów lokalnych, pomocy społecznej, młodzieży, organizacji pozarządowych. W ramach prowadzonych konsultacji oprócz przedstawienia założeń do Programu omawiano również przygotowaną ankietę, która miała wskazać na problem, którymi Gmina winna zająć się w pierwszej kolejności.

Od 28 czerwca do 09 lipca 2019 r. mieszkańcy miasta mogli wypowiadać się w ankiecie poprzez pytania zamknięte i otwarte na temat rozwoju lokalnego miasta. Ankiety można było składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta i poprzez internet – na wskazany adres e-mail Urzędu. Informacja o badaniu pojawiła się w mediach lokalnych (prasa, telewizja), portalach internetowych, mediach społecznościowych i na stronie internetowej Miasta.

Na podstawie wyników ankiet, wniosków płynących ze spotkań konsultacyjnych, danych Monitora Rozwoju Lokalnego, Miasto opracowało i złożyło wniosek w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

III. Badanie ankietowe wśród mieszkańców.

1. Zakres ankiety:

Ankieta obejmowała pięć pytań zamkniętych dotyczących:

oceny jakości życia w Świnoujściu (w 20 obszarach);
co według Pani/Pana jest największą szansą rozwojową Świnoujścia (w 9 obszarach);
co według Pani/Pana jest największym zagrożeniem dla rozwoju Świnoujścia (w 10 obszarach);
jakie działania inwestycyjne powinny zostać podjętych na terenie Świnoujścia Pani/Pana zdaniem, tak, aby sprzyjać dalszemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu miasta? (w 10 obszarach);
jakie działania nie inwestycyjne (miękkie) powinny zostać przeprowadzone na terenie Świnoujścia Pani/Pana zdaniem, tak, aby sprzyjać dalszemu rozwojowi miasta? (w 8 obszarach),
oraz jedno pytanie otwarte:

napisz swoje pomysły co można zrobić/zmienić/poprawić aby miasto rozwijało się lepiej.

2. Ogólne informacje o wynikach badania:

wpłynęło 927 ankiet (108 drogą tradycyjną, 819 drogą internetową),
spośród 927 osób, 568 osób (ponad 61,7%) stanowiły kobiety,
352 mężczyźni (38,3%),
wśród ankietowanych przeważały osoby o wyższym wykształceniu – 675 (ponad 73,4%) i średnim 219 osób (ponad 23,8%),
przedział wiekowy respondentów to najczęściej 41-65 (569 osób), co stanowi ponad 61,8% i 20-40 lat (282 osoby) – 30,6 %,
ankietowani to głównie osoby pracujące – 700 (76,0%), prowadzące działalność gospodarczą – 115 (12,5%), emeryci i renciści -79 osób (8,6%),
respondenci to najczęściej mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta 760 osób (83,1%), prawobrzeżnej 154 (16,9%).
3. Informacje szczegółowe:

Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące oceny jakości życia w Świnoujściu, ankietowani mieli za zadanie dokonać oceny w skali ocen: od bardzo dobrej do bardzo złej, w dwudziestu obszarach wskazanych w poniższej tabeli (kolorami zaznaczono odpowiedzi powtarzające się najczęściej).

Zobacz cały raport – http://www.swinoujscie.pl/