Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta
Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 6
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik -kierowca
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu,
ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:
16.08.2019 r. – ogłoszenie naboru,
30.09.2019 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
07.10.2019 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
10.10.2019 r. godz. 1000 – test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na
drążku, bieg po kopercie,
11.10.2019 r. – opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
14.10.2019 r. godz. 1000 – sprawdzian lęku wysokości ( akrofobia),
15.10.2019 r.– opublikowanie wyników sprawdzianu lęku wysokości,
16.10.2019 r. – 18.10.2019 r. – przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
21.10.2019 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
23.10.2019 r. godz. 1000 – rozmowa kwalifikacyjna,
25.10.2019 r. – opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, itp.) Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone w art. 28
ust. 1 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) tj.:
posiadać obywatelstwo polskie,
korzystać z pełni praw publicznych,
być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
posiadać wykształcenie, co najmniej średnie lub średnie branżowe,
posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (potwierdzoną orzeczeniem rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby.
Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić następujące kryteria konieczne, kwalifikujące do postępowania:
– prawo jazdy kat. C,
Preferencje:
prawo jazdy kat. C+E – 10 punktów;
prawo jazdy kat. D – 5 punktów;

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:
podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
( informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach);
podpisany przez kandydata życiorys;
podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) – wg wzoru określonego w zał. nr 3,
podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu oraz w jej siedzibie– wg wzoru określonego w zał. nr 4,
podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych– wg wzoru określonego w zał. nr 5,
podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w zał. nr 5,
podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Miejskiego PSP o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 5,
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych – wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 6, (zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej).
Dokumenty wymienione w punktach 1 – 7 powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:
Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.
Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, o którym zostanie poinformowany przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: ”NABÓR DO SŁUŻBY – STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA – Imię i Nazwisko”.
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 30 września
2019 r. w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18 w godz. 800 – 1500 osobiście lub drogą pocztową na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Barlickiego 18,
72-600 Świnoujście

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data wpływu do komendy – 30 września 2019 r.) nie będą rozpatrywane.
Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań, złożenia niekompletnych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach oferta nie będzie rozpatrywana.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać
w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE:
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Miejskiego PSP w Świnoujściu.
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych
w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Do każdego etapu naboru kandydat do służby przystępuje po okazaniu dowodu osobistego,
a komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

I ETAP POSTĘPOWANIA – ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.
Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Świnoujściu, dokona oceny złożonych przez kandydatów dokumentów.
Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne
z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki weryfikacji ofert wraz z informacją o zakwalifikowaniu do II etapu postępowania zostaną opublikowane na na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ , a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu w dniu 07 października 2019 r.

II ETAP POSTĘPOWANIA – Test sprawności fizycznej:
Test sprawności fizycznej dla kandydatów zostanie przeprowadzony w dniu 10 października 2019 r. godz. 10.00 na terenie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18
Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz przedkłada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje:
podciąganie się na drążku,
bieg po kopercie,
próbę wydolnościową.
Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia poszczególnych prób (próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych) testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Wyniki testu sprawności fizycznej zostaną opublikowane na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP
w Świnoujściu w dniu 11 października 2019 r.

III ETAP POSTĘPOWANIA – Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia):
Sprawdzian lęku wysokości odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18.
Przed przystąpieniem do sprawdzianu lęku wysokości kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.
Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej.
Podczas sprawdzianu kandydatów obowiązuje obuwie kryte.
Sprawdzian wykonuje się z asekuracją, z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez organizatora naboru.
Wyniki sprawdzianu lęku wysokości zostaną opublikowane na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP
w Świnoujściu w dniu 15 października 2019 r.

IV ETAP POSTĘPOWANIA – Ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydaci którzy zaliczą test sprawności fizycznej oraz sprawdzian lęku wysokości, zobowiązani są dostarczyć dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w ogłoszeniu.
Dokumenty należy składać w dniach 16– 18.10.2019 r. w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP
w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18 w godz. 800 – 1500

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne
z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
Wyniki weryfikacji ofert wraz z informacją o zakwalifikowaniu do V etapu postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu w dniu 21 października 2019 r.

V ETAP POSTĘPOWANIA – rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej powinni stawić się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18 w dniu 23 października 2019 r. o godz. 1000.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indywidualnie z każdym z kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata przyznając maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych elementów.
Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.
Wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP
w Świnoujściu w dniu 25 października 2019 r.

VI ETAP POSTEPOWANIA – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej
Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu zostaną skierowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie,
że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
Kandydat po podjęciu służby w KM PSP w Świnoujściu w ciągu trzech miesięcy kierowany jest na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa 7 miesięcy.
Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej http://kmpspswinoujscie.nbip.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu oraz stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP
w Szczecinie po uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o zdolności kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dokumenty kandydatów, którzy zakwalifikują się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt osobowych.
Dodatkowych informacji udziela:
W dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach od 730 do 1530
Pani asp. Justyna Sabalska
starszy specjalista KM PSP w Świnoujściu
tel. 91 327 52 10