Umowy w programie Senior+

Ponad 623 tys. zł otrzymają samorządy z województwa zachodniopomorskiego na utworzenie i utrzymanie miejsc w Dziennych Domach i Klubach Senior+. Umowy z przedstawicielami Stargardu, Wałcza, Szczecinka, Świdwina podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

– Program Senior + to odpowiedź na potrzeby osób starszych, które chcą być aktywne – mówił wojewoda Tomasz Hinc – W ubiegłym roku rząd przeznaczył na dofinansowanie domów i klubów dla seniorów na Pomorzu Zachodnim 2,5 mln zł. Dziś podpisujemy dodatkowe umowy z samorządami, które otrzymują środki w dodatkowym naborze.

– Seniorom należy się szeroko rozumiane wsparcie i szacunek, swoim wysiłkiem budowali Polskę, w której mieszkamy, wiele lat pracowali na nasz wspólny dobrobyt – podkreślał poseł Leszek Dobrzyński – Dziś są nie tylko pomocni w roli dziadków, ale też wspierają nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

– Program Senior + to myślenie o polityce społecznej w szerokim wymiarze – dodał poseł Artur Szałabawka – Cieszę się, że są pieniądze na wsparcie najstarszych i że samorządy chętnie po nie aplikują.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera samorządowców i dofinansowuje zadania własne samorządów – mówił poseł Michał Jach – Jednym z przykładów takiej dobrej współpracy jest właśnie program Senior+.

Dzięki środkom z dodatkowego naboru na 2019 rok gminy utworzą 5 Klubów Senior+ na 115 miejsc. Dofinansowanie z programu Senior+ wynosi 533 tys. zł. Kluby powstaną w gminach:

Stargard – 25 miejsc – dofinansowanie – 35 000,00 zł
Kołobrzeg – 40 miejsc – dofinansowanie – 150 000,00 zł (umowa wysłana pocztą)
Wałcz – 20 miejsc – dofinansowanie – 78 882,10 zł
Szczecinek – 15 miejsc – dofinansowanie – 120 000,00 zł
Świdwin – 15 miejsc – dofinansowanie – 150 000,00 zł.

Z programu kwotą 90 tys. zł. dofinansowano też 70 miejsc w 1 Domu i 1 Klubie Senior + w Gminie Mieście Stargard.

To nie pierwsze środki z „Seniora+” w tym roku
W maju br. wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał umowy w ramach pierwszego naboru do programu Senior+. Samorządy województwa zachodniopomorskiego uzyskały wówczas wsparcie w wysokości 2,24 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.

Dotacje przeznaczono na:

Utworzenie 125 nowych miejsc w 6 placówkach (1 mln 16 tys. zł):

1 Domu Senior+
5 Klubach Senior+

Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości: Choszczno, Manowo, Świdwin, Kalisz Pomorski, Biesiekierz, Nowogródek Pomorski. W sumie przybędzie w regionie 125 nowych miejsc dla seniorów.

Dofinansowanie 621 miejsc w 23 placówkach już istniejących (1 mln 125 tys. zł):

9 Domach Senior+
14 Klubach Senior+

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie
W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. zachodniopomorskim funkcjonowało jedynie 6 placówek dla seniorów zapewniających 144 miejsca.

Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 38 Dziennych Domów i Klubów z 860 miejscami.

Dlaczego powstał program
W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej – rosnący udział osób starszych w populacji ogółem.

Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej, w nadchodzących latach w Polsce nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0–14 lat) i osób dorosłych (w wieku 15–59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat.

Udział ludności w wieku 60 lat i więcej w całej populacji wynosi obecnie prawie 23% (8,8 mln osób) wobec ok. 15% (5,6 mln) na początku lat 90. ub. wieku. Z opracowanej w 2014 r. prognozy ludności wynika, że w perspektywie do 2050 r. ogólna liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 4,5 mln, natomiast będzie wzrastać zarówno liczba, jak i odsetek osób w wieku 60 lat i więcej.

Odpowiedź na wyzwania przyszłości
Program „Senior+” na lata 2015–2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób powyżej 60 roku życia w życiu społecznym.

W szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zasady przyznawania środków
Jednostki samorządu terytorialnego, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

Moduł 1
Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż:

300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”

Jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior+” – 25 tys. zł.

Moduł 2
Zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Rocznie kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca:
• nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior+”
• nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”,
przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Wyposażenie placówek Senior+
Dzienny Dom „Senior+”

Pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, jadalni.
Pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku.
Pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.),
Pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
Łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
Pokój zabiegowo-pielęgniarski.
Ponadto placówka może posiadać między innymi:

pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,
pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia,
pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna,
wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania.

Klub „Senior+”

Pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań,
Pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
Łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,
Wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.
Ponadto placówka może posiadać między innymi:

pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników,
pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,
łazienkę wyposażoną w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem.
Oferta placówek Senior+
Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” może obejmować w szczególności usługi:

socjalne, w tym posiłek,
edukacyjne,
kulturalno-oświatowe,
aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
sportowo-rekreacyjne,
aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
terapii zajęciowej.

Wymagane zatrudnienie
Placówka Dzienny Dom „Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę.

Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior+” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce mogą być zatrudnieni inni specjaliści (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki).