Pomorze Zachodnie w liczbach. Pierwszy taki raport o stanie województwa

W czwartek, 9 maja 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz przekazał dokument przewodniczącej Sejmiku Marii Ilnickiej-Mądry.
W minionym roku zakończyliśmy wymianę taboru. Dziś po torach jeżdżą nowe bądź zmodernizowane pociągi. Ale to nie jedyne działania usprawniające transport. Inwestycje realizowane były na drogach wojewódzkich, a sieć tras rowerowych codziennie wydłuża się o kolejne szlaki. Mądre wydatkowanie środków RPO pozwoliło na osiągnięcie wszystkich wskaźników wymaganych przez Komisję Europejską. Korzystne zmiany widoczne są na rynku pracy, a władze regionu zachęcają zagranicznych przedsiębiorców do lokowania swoich biznesów w województwie. Pomorze Zachodnie umocniło swoją pozycję najpopularniejszej w Polsce destynacji turystycznej. Nie zabrakło też odważnych działań prospołecznych i wspierających osoby z niepełnosprawnościami. To wnioski płynące z przygotowanego raportu o stanie województwa zachodniopomorskiego. W czwartek, 9 maja 2019 r. marszałek Olgierd Geblewicz przekazał dokument przewodniczącej Sejmiku Marii Ilnickiej-Mądry.

Raport o stanie województwa zawiera roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku. Obowiązek sporządzania dokumentu nakładają znowelizowane przepisy, w tym ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Przygotowane opracowanie trafi do radnych i będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej. Dyskusja zakończy się głosowaniem radnych nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi województwa.

– Cieszy nas, że województwo zachodniopomorskie rozwija się w każdym aspekcie. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że osiągnęliśmy oczekiwaną dynamikę PKB, którą będziemy dalej podbijać. Mamy drugie najwyższe średnie płace w Polsce. Będziemy ten kierunek kontynuować, bo wierzymy, że dzięki temu, dalej będziemy tworzyć dobrą jakość życia na Pomorzu Zachodnim. Wymaga to od Zarządu Województwa dalszych inwestycji w innowacyjną gospodarkę, w dobre jakościowo miejsca pracy. Nie zapominamy także o sprawach społecznych i wskazujemy realizowane działania w roku 2018 – zapowiada i wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

– Jest to pierwszy taki raport wynikający ze zmian ustawowych. Raport został przygotowany według zasad Zarządu Województwa. Teraz będzie analizowany przez wszystkie komisje sejmikowe – podkreśla Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry.

Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego składa się z trzech części oraz załącznika dotyczącego realizacji uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Część pierwsza dokumentu to przegląd aktualnych danych statystycznych, które obrazują sytuację województwa w zakresie ważniejszych kategorii społeczno-ekonomicznych. Z tej części raportu dowiemy się m.in. o gęstości zaludnienia, poziomie bezrobocia, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu czy liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON. To również dane dotyczące ruchu lotniczego, infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, turystyki, edukacji i szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury. Oprócz wskaźników statystycznych, stan Pomorza Zachodniego określany jest także przez mierniki przypisane celom Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020.

Cześć druga raportu to opis sposobu zarządzania województwem i prowadzenia polityk rozwoju realizujących Strategię Rozwoju Województwa. Uwzględnia ona budżet na rok 2018, wieloletnią prognozę finansową i środki Regionalnego Programu Operacyjnego.

Część trzecia raportu to najważniejszy element dokumentu, ponieważ zawiera podsumowanie działań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach poszczególnych sektorowych polityk. Podzielona została ona na trzynaście obszarów od gospodarki, edukacji, transportu po zdrowie, kulturę czy rozwój obszarów wiejskich. Przedstawia pełen zakres prac, kompetencji i podejmowanych inicjatyw służących rozwojowi regionu.

Emilia Wolf