Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w lipcu 2017 roku objęto już ponad 3,992 mln dzieci do 18 lat. Tylko od początku 2017 roku do rodzin trafiło 13,9 mld złotych.

W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych 57,9 proc. wszystkich dzieci do 18 lat.

Wsparcie w ramach świadczenia wychowawczego trafia do 2,617 mln rodzin, w tym ok. 381 tys. to rodziny wielodzietne.

Świadczenie otrzymuje ponad 726 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,509 mln, z trojgiem dzieci – 306 tys., z czworgiem – 56 tys., z pięciorgiem 13 tys., z sześciorgiem 6 tys.

Wśród ogółu rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wsparciem jest objętych 116 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to ponad 1,564 mln, rodzin z jednym dzieckiem jest 725,7 tys.

Od początku trwania programu do rodzin trafiło ponad 31,2 mld zł, w tym w ramach świadczenia wychowawczego 30,8 mld zł, a w ramach 500+ w pieczy zastępczej – 378 mln zł.

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia 2016 roku w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego. W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.