Remont ORP Poznań

21 kwiet­nia Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu pod­pi­sała kon­trakt ze stocz­nią Net Marine Marine Power Service Spółka z o.o. w spra­wie naprawy głów­nej oraz doko­wej okrętu trans­por­towo-mino­wego ORP Poznań.