Trzy projekty z województwa zachodniopomorskiego otrzymały dofinansowanie z rządowego programu Razem Bezpieczniej w 2015 r. Łączna kwota wsparcia to 205,3 tys. zł.

1. Powiat Pyrzycki – bezpieczeństwo ponad wszystko
Kwota dofinansowania – 53,3 tys. zł.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego w ruchu drogowym. Oprócz podniesienia wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej
z bezpieczeństwem, przyczyni się także do zwiększenia kultury w ruchu drogowym. Projekt realizowany będzie w sześciu modułach tematycznych, w różnych formach: m.in. Bezpieczny rowerzysta – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; Bądź widoczny – bądź bezpieczny – prelekcje dla mieszkańców i zwiększone patrole poza miejscami zabudowanymi, Motocykl – znam się na tym – pogadanki ze sprzedawcami i przyszłymi użytkownikami motocykli. Szacuje się, że uczestniczyć w nim będzie ok. 2500 mieszkańców powiatu pyrzyckiego. Podmiotem zgłaszający projekt jest Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

2. Bezpieczne Dwa Kółka 2015
Kwota dofinansowania – 80 tys. zł

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków oraz zdarzeń drogowych
z udziałem motocyklistów. W ramach Bezpiecznych Dwóch Kółek przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A, które zwiększą znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym oraz umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i kierowania jednośladem. Podmiotem zgłaszającym jest Wojewódzki Zespół ds. Koordynacji programu „Razem bezpieczniej” – na realizację tego projektu wojewoda ogłosi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

3. Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiatach gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujście
Kwota dofinansowania – 71,9 tys. zł.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dziedzictwa narodowego poprzez oznakowanie, skatalogowanie i sfotografowanie ponad 500 zabytków ruchomych. Ewidencja przekazana zostanie do zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, zainteresowanych muzeów regionalnych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W celu uświadomienia lokalnej społeczności potrzeby ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym, przeprowadzona zostanie akcja informacyjna (na stronach internetowych, ulotkach, a także w postaci publikacji książkowej. Podmiotem zgłaszającym jest Wojewódzki Zespół ds. Koordynacji programu „Razem bezpieczniej” – na realizację tego projektu wojewoda ogłosi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

Na realizację programu „Razem Bezpieczniej” w całej Polsce przeznaczono 3 mln zł. Każde województwo zgłaszało po 7 projektów, z których po ocenie utworzona została lista rankingowa. Projekty z największą ilością punktów uzyskały dofinansowanie.

Jakub Gibowski
Centrum Prasowe Wojewody