PORZĄDEK OBRAD LII SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 09.00

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z L i LI Sesji RM).
2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady.
3. Informacja Lesława Hnata Prezesa Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., o bieżącej sytuacji stoczni.
4. Interpelacje Radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V – rejon ulicy Ku Morzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Miasta Świnoujście na stałe obwody głosowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Świnoujściu i określenia granic ich obwodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Świnoujściu i określenia granic ich obwodów.
13. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XX/162/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świnoujście.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Świnoujściu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Świnoujście (projekt I i II).
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
19. Zapoznanie z „Oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2013”(materiał przesłany został w formie elektronicznej).
20. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka