KAS udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na 6,7 mld zł

Naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych.
Od początku epidemii Covid-19, wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł.
Wnioski uzasadnione sytuacją związaną z Covid-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
W Zachodniopomorskiem przyznano ulgi na kwotę ponad 157,5 mln zł.

„Naczelnik urzędu skarbowego udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika. W każdym przypadku dokonuje analizy indywidulanej sytuacji wnioskodawcy” – mówi zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

„Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty czy umorzeniu zaległości podatkowej. Kwota przyznanych ulg to ok. 6,7 mld zł” – informuje wiceminister Anna Chałupa.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, może udzielić ulgi:
która nie stanowi pomocy publicznej,
która stanowi pomoc publiczną,
która jest pomocą de minimis.

Jak uzyskać ulgę

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:
rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).
W wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany.
W przypadku ulg , które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat ), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programu
Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:
odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.
Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.
Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
Pomoc musi być udzielona przed 31 grudnia 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.
Nie występuje limit pomocy publicznej jaka może być udzielona w ramach programu poszczególnemu przedsiębiorcy. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, również największe podmioty gospodarcze.
Na czas epidemii, zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.
Pomoc w Zachodniopomorskiem
Od początku pandemii podatnicy woj. zachodniopomorskiego złożyli 7.859 wniosków ulgowych (rozłożenie na raty, odroczenie płatności i umorzenie). Ponad 62 % (5.376 wniosków) tych wniosków związanych było bezpośrednio z pandemią COVID-19. 4.958 wniosków złożyli przedsiębiorcy, a 418 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
60 % wniosków COVID-owych zostało załatwionych pozytywnie dla podatników. Wydano 2.984 pozytywne decyzje na łączną kwotę 157.450.955 zł.
Wydano:
756 decyzji odraczających płatność podatku na kwotę prawie 41 mln zł;
175 decyzji rozkładających płatność podatku na raty na łączną kwotę prawie 12,4 mln zł;
957 decyzji odraczających płatność zaległości podatkowej na łączna kwotę ponad 46,4 mln zł;
1073 decyzje rozkładające płatność zaległości podatkowej na raty na łączną kwotę ponad 58,5 mln zł;
26 decyzji umarzających płatność zaległości podatkowej na łączną kwotę prawie 150 tys. zł.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie