Skontrolowali zatrudnienie przeszło 700 cudzoziemców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie 31 sierpnia zakończyli kontrolę zatrudnienia w przedsiębiorstwie z branży przetwórstwa rybnego na terenie powiatu wejherowskiego. Kontrolą objęto 709 cudzoziemców (585 z Mołdawii, 112 z Ukrainy, 11 z Rumunii, 1 z Białorusi). Wobec 238 cudzoziemców, którym nielegalnie powierzono pracę, ujawniono naruszenia w postaci braku zezwoleń na pracę, braku dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu oraz pracy na innych warunkach niż w zezwoleniach.

Jak ustalili prowadzący czynności funkcjonariusze, pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy w stosunku do 382 osób popełnił inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 119 cudzoziemców, nie podpisywał z cudzoziemcami umów w wymaganej formie – 210 osób, nie powiadamiał właściwego wojewody o rozpoczęciu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku, niż określone w zezwoleniu na pracę 53 osoby.

Wobec przedsiębiorcy skierowany zostanie do sądu wniosek o jego ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenie oraz administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

Tylko w te wakacje funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyli 70 kontroli zatrudnienia cudzoziemców, w wyniku których zweryfikowali legalność pracy 2029 obcokrajowców, ujawniając u 406 naruszenia prawa.

Straż Graniczna