Po wakacyjnej przerwie ruszają prace na ulicy Trentowskiego Roboty związane z przebudową ulicy zostały – zgodnie z harmonogramem – wstrzymane na okres wakacji. Prace w obrębie chodnika oraz ścieżki rowerowej, z uwagi na konieczność wykonania przebudowy sieci, również musiały być przerwane. Wznowienie prac ma nastąpić do 15 września.

W związku z wystąpieniem niedających się wcześniej zidentyfikować dodatkowych robót związanych z sieciami, zmianie uległ termin zakończenia inwestycji z 6 września do końca października 2020 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

Zmodernizowane zostaną drogi, których nawierzchnie są w znacznym stopniu zniszczone i wymagają uzupełnienia infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych).

Kompleksowa przebudowa 185 metrów ulicy obejmuje:
– wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i ścieżki rowerowej;
– wykonanie oświetlenia ulicznego;
– likwidację kolizji z istniejącą infrastrukturą elektryczną;
– wykonanie kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji, razem z pracami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, to 2,6 mln złotych brutto.

Tekst i zdjęcia BIK UM Świnoujście