Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 54 Statutu Gminy Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50, poz. 1247 z 2017 poz.1806 i z 2018 r. poz. 4223) zawiadamiam, że zwołuję na wniosek Prezydenta XXXIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień:

3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 1200

w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, z zachowaniem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Projekt porządku obrad wraz z materiałami w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art.25 ust.3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

PORZĄDEK OBRAD XXXIII NADZWYCZAJNEJ SESJI
VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,
która ma się odbyć w dniu 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1200

1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekompensaty dla spółki ZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu realizacji zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście spółce ZGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu w zakresie wykonywania czynności zarządzania ruchomościami tworzącymi gminny zasób mieszkaniowy oraz nieruchomościami o charakterze użytkowym będącymi własnością Gminy Miasto Świnoujście.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świnoujście, w roku szkolnym 2020/2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, od 1 września 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 „Fantazja” w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat” w  Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska