OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Świnoujściu oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) podaję do wiadomości wyborców informację Komisarza Wyborczego w Szczecinie

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie I za pośrednictwem Urzędu Miasta Świnoujście, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat;
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
b) całkowitej niezdolności do pracy;
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
3) a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Świnoujście najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100
.
Prezydent Miasta Świnoujście
/-/ Janusz Żmurkiewicz