Nabór wniosków ws. wsparcia armatorów jachtów komercyjnych

Działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne (Dz. U. 1167), ogłaszam nabór wniosków do przyznania wsparcia finansowego na podstawie przepisów tego rozporządzenia oraz limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel:

 

 1. Limit środków finansowych przeznaczonych na przyznanie wsparcia finansowego  wynosi 20 mln złotych.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru (składania wniosków o przyznanie wsparcia) -wnioski można składać w terminie od dnia 8 lipca 2020r. do dnia 22 lipca 2020r.

 

 1. Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego:

Przedsiębiorca (mikro, mały lub średni przedsiębiorca), będący właścicielem albo armatorem jachtu komercyjnego, o którym mowa art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680), który w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji finansowej, ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku sektorach, przedsiębiorca zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach.

 

 1. Przedmiot wsparcia finansowego:

Za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie prowadzonej działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim poprzez jego złomowanie, przekazanie albo przystosowanie do wykonywania innej działalności, w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

 

 1. Wartość wsparcia finansowego:

W przypadku złomowania jachtu komercyjnego wysokość wsparcia finansowego wynosi 100 000 zł. Wysokość wsparcia finansowego może zostać zwiększona o kwotę 50 000 zł za spełnienie każdego z następujących warunków:

 • przedsiębiorca nie korzystał w latach 2004–2018 ze środków funduszy Unii Europejskiej na przekwalifikowanie statku służącego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów rekreacyjnych,
 • wiek jachtu komercyjnego przekracza 10 lat.

Maksymalna kwota wsparciapo spełnieniu wszystkich warunków określonych powyżej, nie może przekroczyć łącznie kwoty 200 000 zł.

W przypadku przekazania albo przystosowania jachtu komercyjnego do wykonywania innej działalności, wysokość wsparcia wynosi 100 000 zł. Wysokość wsparcia może zostać zwiększona o kwotę 100 000 zł w przypadku gdy przedsiębiorca nie korzystał w latach 2004–2018 ze środków funduszy Unii Europejskiej na przekwalifikowanie statku służącego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów rekreacyjnych.

Maksymalna kwota wsparcia po spełnieniu wszystkich warunków powyżej nie może przekroczyć łącznie kwoty 200 000 zł.

 

 1. Wniosek:

Wniosek wraz z załącznikami składa się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

Rozpatrywane są tylko kompletne wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi, uwierzytelnionymi dokumentami opisującymi podjęte przez przedsiębiorcę działalnie i zobowiązania.

 

 1. Niezbędne dokumenty:

Wypełniony, kompletny wniosek wraz z załącznikami, którego wzór wraz z instrukcją wypełniania oraz inne niezbędne dokumenty i formularze informacyjne znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w zakładce Gospodarka morska – https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska/ oraz na stronie podmiotowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska.

 

Wsparcie finansowe udzielane na podstawie rozporządzenia stanowi pomoc publiczną:

 • zgodną z warunkami zawartymi w pkt 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 L z 20.03.2020)4), albo
 • może stanowić pomoc de minimis.

W przypadku pomocy zgodnej z warunkami Tymczasowych ram, pomoc może być udzielana wyłącznie od dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym. Przedsiębiorca będzie zobowiązany wówczas przedstawić dokumenty i informacje wymagane przy udzielaniu takiej pomocy, zgodne z przepisami aktów wykonawczych do ustawy z dnia .

W przypadku, gdy wsparcie finansowe udzielane na podstawie rozporządzenia będzie stanowiło pomoc de minimis, przedsiębiorca przedstawia dokumenty i informacje wymagane do udzielenia takiej pomocy, określone we wzorze wniosku oraz instrukcji wypełniania wniosku – formularz informacyjny przy ubieganiu się o pomoc publiczną oraz zaświadczenia o udzielonej dotychczas pomocy de minimis.

 

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ