Informacja dla samorządów

W związku z rozwijającą się sytuację epidemiczną w kraju wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc informuje jednostki samorządu terytorialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał. Uchwały podejmowane za pośrednictwem takiego systemu będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposób.

Każda sesja organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego musi być zwołana i przeprowadzona z zachowaniem reguł określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym i w statucie gminy, powiatu lub województwa.

Zachowany musi być sposób i termin poinformowania radnych o obradach, tryb głosowania radnych, jawność działania rady/sejmiku i podejmowania uchwał.

Uchwały podjęte zgodnie z regulacjami ustawowymi i statutowymi, niezawierające postanowień sprzecznych z prawem, przyjęte na sesji zwołanej przy wykorzystaniu elektronicznego systemu, nie będą kwestionowane w trybie nadzoru.

Centrum Prasowe Wojewody