155 cudzoziemców zatrudniała nielegalnie agencja pracy w Gdańsku, w której 18 grudnia zakończyli kontrolę funkcjonariusze Straży Granicznej. Prowadzący firmę obywatele Ukrainy powierzali pracę głównie swoim rodakom.

Liczne nieprawidłowości związane z powierzaniem cudzoziemcom pracy wykryli w agencji funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku. Cudzoziemcy byli kierowani jako pracownicy nisko wykwalifikowani głównie do dużych zakładów przetwórstwa mięsa. Strażnicy graniczni przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 163 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy i Mołdawii. Stwierdzili, że 155 z nich wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Głównym naruszeniem była praca bez odpowiedniego zezwolenia i zawartej umowy. Dodatkowo przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców – w 148 przypadkach urzędu pracy i w 22 wojewody. W 4 przypadkach pracodawca przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu z kontroli.

Podobnie było w przypadku agencji pracy skontrolowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kołobrzegu. Zweryfikowano tam dokumentację 204 cudzoziemców, w tym przeszło 190 obywateli Ukrainy. Obcokrajowcy byli kierowani do pracy w firmie produkcji i przetwórstwa ryb. Jak ustalili strażnicy graniczni, prezes zarządu kontrolowanej spółki w różnym czasie powierzył nielegalne wykonywanie pracy 163 cudzoziemcom, którzy nie posiadali odpowiedniego zezwolenia na pracę, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w wymaganej formie. W ponad 100 przypadkach nie powiadomił w określonym terminie urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, podobna była liczba nieprawdziwych informacji przekazanych do urzędu w związku z podjęciem przez cudzoziemców pracy. Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Za nielegalne powierzanie pracy grozi grzywna do 30 tys. zł.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu skontrolowali firmę zajmującą się działalnością budowlaną. Prowadzący ją obywatel Ukrainy w 18 przypadkach powierzył nielegalne wykonywanie pracy swoim rodakom, którzy nie mieli odpowiedniego zezwolenia na pracę.

W efekcie innych kontroli legalności pobytu i zatrudnienia, które w ostatnim tygodniu przeprowadzono na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze wystawili 14 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Wśród nich było 7 obywateli Ukrainy, 3 Mołdawii, pozostali to obcokrajowcy z Białorusi, Gruzji, Wietnamu i Turcji. Głównymi naruszeniami przez nich prawa były brak wizy lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania w Polsce, przekroczony okres pobytu lub nielegalna praca. Orzeczono wobec nich zakazy ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do 2 lat. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Elbląga i Ustki.

Straż Graniczna