Prawie 50 cudzoziemców pracowało nielegalnie w przemyśle stoczniowym

49 spośród 51 cudzoziemców zatrudnionych na terenie jednej z gdańskich stoczni pracowało wbrew przepisom. Ustalili to funkcjonariusze z miejscowej Placówki Straży Granicznej, którzy 12 grudnia zakończyli tam kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Strażnicy graniczni zweryfikowali zatrudnienie 51 obywateli Ukrainy. Ustalili, że 49 osób pracowało wbrew przepisom. Naruszeniem prawa było wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia oraz powierzenie cudzoziemcom pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu. Analiza dokumentów wykazała, że firma nie dopełniła obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców – w 26 przypadkach urzędu pracy i w 13 wojewody. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte przez Straż Graniczną po ustosunkowaniu się przedsiębiorcy do stwierdzeń zawartych w protokole z kontroli.

Po kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej 16 cudzoziemców otrzymało w tygodniu decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Postępowania administracyjne przeprowadzili funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Ustce, Kołobrzegu i Szczecinie. Wśród kontrolowanych było 13 obywateli Ukrainy i 3 Gruzji. Strażnicy graniczni ustalili, że 10 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 4 nie miały ważnych wiz. Ponadto stwierdzono przypadki przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i nielegalnej pracy. Jedna ze sprawdzanych osób znajdowała się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Ponowny wjazd do Polski tych obcokrajowców będzie możliwy po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Straż Graniczna