Przewodnicząca Elżbieta Jabłońska informuje, że II część XXII sesji Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 800 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Porządek obrad poniżej.

Wznowienie obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście.
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o. o. – docelowo działającej, jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024.
Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn.: „Karta Wyspiarza” i „Karta Wyspiarza Seniora”.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2018/2019.
Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
Zamknięcie obrad.