Na 28 listopada 2019 r. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołała XXII SESJĘ VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego. Początek o godzinie 8.00.

Poniżej publikujemy projekt porządku obrad radnych oraz terminy posiedzeń stałych komisji RM.

Projekt porządku obrad

Sprawy regulaminowe.

Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji.
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście.
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie przekazania części mienia będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o. o.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024.
Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn.: „Karta Wyspiarza” i „Karta Wyspiarza Seniora”.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2018/2019.
Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska