W listopadzie 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Choszcznie uruchomiono internetowy serwis mapowy udostępniający dane przestrzenne za pomocą przeglądarki internetowej:

http://powiatchoszczno.giportal.pl/

Serwis ten pozwala w szybki i prosty sposób korzystać z zamieszczonych danych przestrzennych. Do głównych danych prezentowanych w portalu powiatowym należą dane związane z ewidencją gruntów i budynków i uzbrojeniem terenu. Uzupełnieniem tych danych są m.in. dane referencyjne z gmin takie jak: numeracja adresowa czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz bazowa warstwa podkładu mapowego Open Street Map, Bank danych o lasach, GEOPORTAL itp. Ponadto ww. usługa zawiera przekierowanie do strony Starostwa Powiatowego, Portalu GEO-INFO i.KERG, Portalu GEO-INFO i.EGiB, Portalu GEO-INFO i.Komornik.

Udostępnione w serwisie Geo-Info Portal dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów.

Dane posiadają zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Zawarte w serwisie Geo-Info Portal informacje, w tym wygenerowane z serwisu wydruki nie stanowią dokumentów, stanowiących dowody w postępowaniach administracyjnych, cywilnych, egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych i innych.

Dysponentem prezentowanych danych przestrzennych jest Powiat Choszczeński.
Serwis Geo-Info Portal może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

Powiat Choszczeński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu Geo-Info Portal.