Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji był projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019–2029”. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Świnoujście, działając na podstawie art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w zw. z § 3 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/177/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście, Zarządzeniem Nr 653/2019 z dnia 22 października 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście w przedmiotowej sprawie.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 31.10.2019 do 06.11.2019 r. i miały zasięg ogólnogminny. Projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019–2029” oraz „Formularz zgłaszania uwag” zostały udostępnione w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Gminy Miasto Świnoujście www.swinoujscie.pl w zakładce „Obwieszczenia i komunikaty”, na stronie BIP Urzędu Miasta Świnoujście oraz w pokoju nr 117 w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście.

Zgłaszanie uwag możliwe było poprzez wypełnienie właściwego formularza, a następnie dostarczenie go:

a) do Urzędu Miasta Świnoujście na Stanowisko ds. Obsług Interesantów,

b) za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście z dopiskiem „Konsultacje Strategia Turystyki”,

c) na adres: promocja@um.swinoujscie.pl w formie zeskanowanego formularza z tematem wiadomości „Konsultacje Strategia Turystyki”.

Wynik konsultacji społecznych: w procesie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Wioleta Samitowska

Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Świnoujście