W celu przygotowania realizacji planów inwestycyjnych Spółki, w zakresie przystosowania infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wraz z partnerami szwedzkimi (Port Promowy w Trelleborgu) złożył do Komisji Europejskiej wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) projektu „autostrady morskiej” pn. „Sustainable Świnoujście-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal transport and integrating hinterland corridors”.

Podpisanie Umowy o współfinansowaniu przedsięwzięcia pozwoliło na wdrożenie opracowania projektu technicznego i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dzisiaj, 19 września 2019 r. ZMPSiŚ SA wkracza w następny etap realizacji projektu – podpisania umowy z wykonawcą robót i przekazanie placu budowy.

Inwestycja ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m, a także statków pasażerskich o podobnych parametrach. Obszarem inwestycji objęta będzie północna część Terminala Promowego tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze.

Terminal promowy

Inwestycja obejmować będzie:
Modernizację Stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m.
Przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6 w celu utworzenia jednej linii cumowniczej o długości 294m wraz z wykonaniem umocnienia dna.
Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14m i nośności 60T zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska 35m szerokości i 180T nośności.
Przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, sieci wodnej, sieci wody pożarowej i sieci teletechnicznej, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, itd.).
Przebudowę i budowę nowych torów kolejowych na zapleczu stanowisk promowych nr 4 i 5.
Przebudowę istniejących oraz budowę nowych placów manewrowo – postojowych z miejscami postojowymi dla naczep o powierzchni około 6 ha.
Zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwiającego bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych.
Budowę estakady nad stacją kolejową Świnoujście, która w znakomity sposób skomunikuje zaplecze z terenem terminala.

Dodatkowo w ramach realizowanej inwestycji i podpisanej umowy o dofinansowanie zostanie zakupiony sprzęt służący do transportu i przeładunku kontenerów o łącznej kwocie około 6 mln. złotych. Będą to cztery ciągniki siodłowe i dwa wózki wysokiego składowania typu „reach stacker”.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 185.220.222,00 PLN netto, dofinansowanie 75,26% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2021 roku.