OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży). Informacje można uzyskać w wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój 227) Urzędu Miasta Świnoujście, ulica Wojska Polskiego 1/5 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Zobacz więcej.

Świnoujście, dnia 21 sierpnia 2019 r

OGŁOSZENIE – Prezydenta Miasta Świnoujście – o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Nr XVI/127/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży) w dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

Przedmiotowy projekt dostępny jest również na stronie internetowej urzędu: http://www.bip.um.swinoujscie.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Świnoujście, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub korespondencyjnie na jego adres.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. : Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 poz. 630), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

– o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży),

– o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. : Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 poz. 630) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wua@um.swinoujscie.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2019 r., w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub korespondencyjnie na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Świnoujście.

Prezydent Miasta Świnoujście

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz