Drugie wyłożenie projektu uchwały krajobrazowej. Zobacz więcej.

Od dziś 14 sierpnia do 12 września 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 udostępniony publicznie jest projekt uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście. Można się z nim zapoznać w godzinach pracy urzędu, czyli od 7.30 do 15.30. Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesantów,

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście,

Uwaga: pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.