44 cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży mięsnej w Szczecinie

Spośród 110 cudzoziemców zatrudnionych w szczecińskiej firmie zajmującej się obróbką mięsa aż 44 osoby pracowały nielegalnie – ustalili funkcjonariusze z miejscowej Placówki Straży Granicznej, którzy 8 sierpnia zakończyli w tym przedsiębiorstwie trwająca przez miesiąc kontrolę.

Strażnicy graniczni zweryfikowali zatrudnienie 110 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Mołdowy. Stwierdzili, że 44 osoby pracowały bez wymaganego zezwolenia na pracę.

Poza tym w toku dalszych czynności ujawnili 51 przypadków nielegalnego powierzania cudzoziemcom pracy przez kierownictwo firmy i 21 przypadków niedopełnienia obowiązku powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Po uprawomocnieniu się protokołu z kontroli przeciwko pracodawcy oraz cudzoziemcom zostaną skierowane do sądu wnioski do sądu o ukaranie.

Straż graniczna