W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 możesz zagłosować tylko raz

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. U. UE. L. z 1993 r. Nr 329, str. 34, z późn. zm.) każdy wyborca wykonuje prawo do głosowania w Państwie Członkowskim miejsca zamieszkania lub w Państwie Członkowskim pochodzenia. Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz podczas tych samych wyborów.

Oznacza to, że również osoby posiadające więcej niż jedno obywatelstwo Państw Członkowskich Unii Europejskiej może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego organizowanych wyłacznie przez jedno z Państw Członkowskich.

PKW