Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty zgodnie z planem

Dla ponad 377 tys. uczniów z 12741 szkół z całego kraju rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W poniedziałek, 15 kwietnia br. uczniowie mierzyli się z językiem polskim. W kolejnych dniach ósmoklasiści przystąpią do rozwiązywania zadań z matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany po raz pierwszy, a jego formuła różni się od egzaminu, który zdawali uczniowie III klas gimnazjum.

– Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek zakłóceń – poinformowała Minister Edukacji Narodowej podczas konferencji prasowej. – Chcemy pogratulować uczniom i podziękować dyrektorom oraz tym nauczycielom, którzy są przy swoich uczniach, także wolontariuszom, kuratorom i wojewodom – dodała szefowa MEN.

Jak podkreślała minister Anna Zalewska, egzamin ósmoklasisty różni się od egzaminu gimnazjalnego. Ograniczona została formuła testowa na rzecz zadań otwartych:

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik podkreślił, że formuła egzaminu ósmoklasisty została skonstruowana po przeprowadzaniu badań ankietowych, które wykazały, że egzamin powinien zawierać więcej zadań otwartych. W przypadku języka polskiego zdający musi wykazać się umiejętnością samodzielnego formułowania wypowiedzi. Z kolei w przypadku matematyki nacisk został położony na prezentację całego toku rozumowania prowadzącego do rozwiązania danego zadania. Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania własnych opinii, która została zawarta w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

– W przypadku języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych w arkuszu zdający będą mogli otrzymać prawie 70 proc. punktów. To zdecydowanie więcej niż przy egzaminie gimnazjalnym czy sprawdzianie. To jest bardzo istotna zmiana – zaznaczył szef CKE, przedstawiając główne założenia egzaminu ósmoklasisty.

Spośród 377 tys. zdających 365 500 to uczniowie, którzy rozwiązywali zadania w arkuszu standardowym. Pozostali korzystali z dostosowań, m.in. dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (2200 uczniów), słabowidzących (1000 uczniów), niewidomych (18 uczniów), słabosłyszących i niesłyszących (1300 uczniów), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (5500 uczniów), cudzoziemców (1800 uczniów), z dziecięcym porażeniem mózgowym (100 uczniów), niepełnosprawnościami sprzężonymi (118 uczniów).

We wtorek (16 kwietnia br.) uczniowie będą zdawali egzamin z matematyki, a w środę (17 kwietnia br.) z języka obcego nowożytnego.

Powodzenia na egzaminach!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej