Kolejne miliony na edukację w Świnoujście – Kadry mają znaczenie !!

Przypomnimy – pamiętacie marazm – zastój i marazm  w latach 2010/2014 ??

Pamiętacie – my pamiętamy.

W dniu wczorajszym Radni pojęli uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające”.

Dzięki temu projektowi do naszego miasta trafi 2 883 852,58 zł.

Jedni pracują inni paplają !!!


Gmina Miasto Świnoujście złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania.

Koncepcja projektu powstała w wyniku odpowiedzi na zdiagnozowaną sytuację systemu przedszkolnego Gminy Miasto Świnoujście. Diagnoza organu prowadzącego Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) oraz długofalowa polityka społeczna miasta doprowadziła do wypracowania głównego celu projektu, którym jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w aktualnie budowanym obiekcie przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu.

W ramach projektu planuje się sfinansowanie części kosztów bieżącego utrzymania przedszkola, na które składają się pensje personelu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dodatkowym elementem uzupełniającym podstawowe założenia projektu będzie organizacja zajęć stanowiących rozszerzenie oferty OWP dla łącznie 280 dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych). Infrastruktura wykorzystywana do realizacji projektu będzie w pełni dostosowana i tym samym dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie nauczycieli wspomagających w grupach oraz dodatkowe działania realizowane w projekcie takie jak zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapii i integracji sensorycznej umożliwią kompleksową opiekę nad dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zarówno w ramach nowych miejsc przedszkolnych jak i w istniejącym OWP. Raz w miesiącu, dla chętnych rodziców, organizowane będą wspólne zajęcia z dziećmi i powyższymi specjalistami.

Takie wsparcie umożliwi podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci również nauczyciele, którym zostanie stworzona możliwość doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Część nauczycieli w związku z polsko-niemieckim profilem przedszkola zdobędzie kompetencje i kwalifikacje z j. niemieckiego, a 1 os. z zakresu pedagogiki specjalnej (studia podyplomowe z integracji sensorycznej).

Projekt przyczyni się ponadto się do realizacji celów określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w szczególności do realizacji celu szczegółowego pn. „Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.”

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Gmina Miasto Świnoujście będzie musiała wykazać zabezpieczenie, w swoim budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, środków na pokrycie wkładu własnego. Szacunkowa wartość projektu stanowi kwotę 2 883 852,58 zł. Wkład własny, finansowy, Gminy Miasto Świnoujście oszacowano w wysokości nie większej niż 432 577,94 zł.

Przedmiotowa uchwała o wyrażeniu zgody na przystąpienie do realizacji projektu, jest niezbędnym dokumentem, który Wnioskodawca musi przedłożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w związku z czym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.