Z karą pieniężną – nawet do 10 000 tysięcy złotych – muszą liczyć się właściciele nieruchomości, którzy w ogólnie dostępnej części budynku nie umieszczą odpowiedniej, oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Urząd Miasta Świnoujście przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.) właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 506).

Obowiązek ten powinien być realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Osoby nie realizujące obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszczające oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji podlegają karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej zgodnie z przepisami Prawa pocztowego może wynieść do 10 000 złotych.

Wiele osób, mimo obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie montuje oddawczych skrzynek pocztowych, co m.in. uniemożliwia bezpieczne pozostawienie przez pracowników Urzędu Miasta Świnoujście dostarczających korespondencję zawiadomienia o pozostawieniu pisma urzędowego sąsiadowi lub dozorcy bądź możliwości jego odbioru w Urzędzie Miasta. W wielu przypadkach stan techniczny umieszczonych oddawczych skrzynek pocztowych (np. zepsute zamki nie zabezpieczające dostępu do skrzynki) nie gwarantuje bezpieczeństwa pozostawianych zawiadomień, jak również innych przesyłanych do adresatów przesyłek i korespondencji. Stawarza to ryzyko zapoznania się z treścią korespondencji przez osoby nieupoważnione lub jej utraty (kradzieży).

UM