W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Miasta Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oraz Dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski podpisali umowy o dofinasowaniu, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ważnych, z punktu widzenia rozwoju produktu turystycznego zachodniopomorskiego regionu i Miasta Świnoujście inwestycji.

– Cieszę się bardzo, że dzięki tym środkom Świnoujście będzie mogło utrzymać i ugruntować swoją pozycję niezaprzeczalnego lidera, nie tylko w województwie, ale także w całym kraju, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i rozbudowę infrastruktury szlaków i ścieżek rowerowych. Pozwolą one także na dalszy rozwój miasta, jako nowoczesnego kurortu i uzdrowiska o prawdziwie europejskim standardzie. –powiedział marszałek Olgierd Geblewicz

Umowy dotyczyły dofinansowania takich projektów jak:

„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”.

Wartość projektu 15 102 660,35

Dofinansowanie 5 618 988,49 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Na inwestycję składają się następujące elementy: budowa parkingu w rejonie położonym pomiędzy torami dworca kolejowego w Świnoujściu, ul. Barlickiego i ul. Okólną wraz z dojazdami. W ramach budowy parkingu przewiduje się budowę parkingu terenowego oraz parkingu piętrowego – otwartego garażu wielopoziomowego, umożliwiającego pozostawienie samochodu (tzw. parking Park&Ride) i skorzystanie z komunikacji publicznej (PKP, PKS, komunikacji autobusowej miejskiej) bądź wypożyczenie roweru (Bike&Ride),przebudowę parkingu w rejonie ul. Dworcowej (Kiss&Ride),przebudowę infrastruktury drogowej służącej komunikacji miejskiej, PKS i busom, w tym budowę obiektu komunikacji miejskiej służącego obsłudze pasażerów oraz instalacja systemu informacyjnego dla pasażerów i prowadzenie Kampani promującej zrównoważony transport. Na potrzeby realizacji projektu sporządzono dokumentację budowlaną. Termin realizacji – grudzień 2019 roku.

„Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”

Wartość projektu 14 492 630,00 zł

Dofinansowanie 7 209 530,00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych

Przedmiotem projektu będzie przebudowa historycznej promenady w Świnoujściu, na odcinku od ul.Małachowskiego do ul. Powstańców Śląskich, o długości ok. 1 km i zmiennej szerokości od 7,70m do 16m. Promenada stanowi część Dzielnicy Uzdrowiskowej, która tworzy układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową i zielenią, wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Projekt wpisuje się w obecny układ, nie wprowadzając zasadniczych zmian, zarówno w podziale historycznego ciągu pieszego, jak również w połączeniach z miejskim układem komunikacyjnym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przeprowadzenie robót budowlanych, posadowienie elementów zagospodarowania promenady w tym tężni, ringów świetlnych, zacieniaczy, ławek, fontanny–zegara wodnego, topiarów, tabliczek z nazwami ulic w posadzce, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, lamp pojedynczych i podwójnych, widowni, nasadzenie zieleni, wykonanie oświetlenia. Termin realizacji –czerwiec 2019 roku

„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”.

Wartość projektu – 7 991 269,82 zł

Dofinansowanie 5 185 800,00 zł w ramach RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna

W zakresie realizacji rzeczowej projektu planowana jest budowa dwóch dróg rowerowych (odcinek ul. Nad Świną, odcinek ul. Uzdrowiskowa) oraz dwóch ciągów pieszo – rowerowych (odcinek ul. Jachtowa, odcinek ul. Barlickiego) w Świnoujściu. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zrównoważenie mobilności miejskiej na skutek budowy alternatywnej trasy dojazdu do centrum miasta. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do ograniczenia kołowego ruchu drogowego na terenie Świnoujścia poprzez budowę kolejnych odcinków szlaków rowerowych, co w dalszej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych głównie przez indywidualny transport samochodowy. Na skutek realizacji projektu wzrośnie także atrakcyjność turystyczna naszego Miasta. Przebieg planowanych odcinków dróg rowerowej połączy się z istniejącym układem tras rowerowych i umożliwi użytkownikom indywidualnego transportu rowerowego dojazd do przeprawy promowej, do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu oraz dużych zakładów pracy i szkół zlokalizowanych głownie z prawobrzeżnej części Miasta. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w newralgicznych punktach miasta. Dzięki kompleksowej budowie układu dróg rowerowych miasta Świnoujście, dojdzie do rezygnacji znaczącej części mieszkańców i gości Miasta z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz indywidualnego transportu rowerowego, co ma istotne znaczenie w okresie dużego natężenia ruchu, szczególnie w okresie sezonu letniego

Termin zakończenia inwestycji wrzesień 2019 roku.

– Nadchodzący rok jest dla naszego miasta wyjątkowym, jeżeli chodzi o środki przeznaczone na inwestycje – to ponad 220 milionów złotych. Ich realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki zewnętrzne, w tym te pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – podsumował Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz – Dzisiejsze podpisanie umów pokazuje również, jak słuszną była nasza decyzja przystąpienia do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.