11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) godz.12.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego nr 1/5 w Świnoujściu.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia).
2. Podjęcie uchwały w sprawie krytycznej sytuacji pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Śliwiński


Stanowisko w sprawie krytycznej sytuacji pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 38 ust. 1 Statutu Gminy – Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50, poz.1247, z 2017 r. poz. 1806) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża stanowczy sprzeciw wobec realizacji zamierzeń właściciela spółki skutkujących dramatycznym pogorszeniem sytuacji pracowników Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

§ 2. Treść stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński


Stanowisko w sprawie krytycznej sytuacji pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Rada Miasta Świnoujście otrzymała od załogi świnoujskiego zakładu Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” informacje o przewidywanych bardzo złych wynikach finansowych stoczni za mijający 2017 rok, a także braku perspektyw ich polepszenia w kolejnych latach. Z otrzymanych przez radnych informacji jednoznacznie wynika również, że współwłaściciel stoczni – Mars Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – rozpoczął działania zmierzające do przeniesienia produkcji stoczniowej w jedno miejsce (Szczecin), a tym samym likwidacji tej działalności w zakładzie w Świnoujściu.

Okazało się również, że opracowany i zatwierdzony na początku 2017 roku przez organy współwłaścicielskie spółki program naprawczy nie został wdrożony z powodu braku środków finansowych po stronie Skarbu Państwa.

W zaistniałej sytuacji Rada Miasta Świnoujście wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń spółki skutkujących dramatycznym pogorszeniem sytuacji pracowników świnoujskiego zakładu Morskiej Stocznie Remontowej „Gryfia” S.A. i ich rodzin.
Wcześniejsza próba poprawy sytuacji finansowej szczecińskiej MSR „Gryfia” poprzez jej konsolidację z dobrze prosperującą wówczas stocznią w Świnoujściu, nie przyniosła spodziewanych efektów. Przeciwnie. Doprowadziła natomiast do sytuacji, w której świnoujska stocznia stanęła przed groźbą likwidacji.

Dlatego proponujemy przywrócenie samodzielności stoczni w Świnoujściu, poprzez wydzielenie jej jako samodzielnego, niezależnego podmiotu gospodarczego oraz wykorzystanie lokalnego potencjału opartego na dobrze funkcjonujących stoczniach
w naszym mieście.

Rada Miasta Świnoujście pragnie aktywnie włączyć się w proces ratowania naszej, świnoujskiej stoczni. Świnoujscy radni chcą pomóc stoczniowcom – mieszkańcom miasta w ocaleniu ich zakładu i miejsc pracy.

Rada Miasta Świnoujście nie wyraża zgody, aby recykling elementów platform, czy statków był podstawowym zakresem działalności świnoujskiej stoczni. Takie działania doprowadzą bowiem do degradacji środowiska naturalnego, utraty statusu miasta uzdrowiskowego oraz katastrofalnego obniżenia wartości Świnoujścia jako miasta turystycznego, a ostatecznie do jego zapaści, a wręcz upadku, a to przecież turystyka obok gospodarki morskiej jest filarem funkcjonowania i rozwoju miasta.

Położenie portu morskiego Świnoujście gwarantuje rozwój przemysłu stoczniowego w naszym mieście. Dowodzą tego poprzednie lata działalności – jako samodzielnego podmiotu – Morskiej Stoczni Remontowej Świnoujście oraz działalność i rozwój prywatnych stoczni.
Dlatego za niedopuszczalny uznajemy zamiar przeniesienia infrastruktury do innej lokalizacji. Działalność stoczniowa w tym remonty statków z wykorzystaniem doków zacumowanych w Świnoujściu winna być nadal kontynuowana z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i naszego miasta.

Do wiadomości:
1. Marszałek Sejmu RP – Joachim Brudziński,
2. Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło,
3. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk,
4. Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz,
5. Senatorowie Województwa Zachodniopomorskiego,
6. Parlamentarzyści Województwa Zachodniopomorskiego,
7. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz,
8. Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
9. Wojewoda Zachodniopomorski – Krzysztof Kozłowski,
10. Radni Miasta Szczecin,
11. Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek,
12. Prezydent Miasta Świnoujście – Janusz Żmurkiewicz,
13. Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. – Prezes Marek Różalski,
14. Zarząd MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Prezes Leszek Milczarek,
15. Zarząd Grupy LOTOS S.A. – Prezes Marcin Jastrzębski,
16. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Prezes Błażej Wojnicz.

UZASADNIENIE
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją stanowiska uzgodnionego przez przedstawicieli świnoujskiego samorządu, podjętego na wniosek związków zawodowych działających na terenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A..