Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu

Zawiadamiam, że XXI Sesja Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 9 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Bol. Chrobrego 31A (Kawiarenka).

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.

6. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.

7. INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PLANU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W SEZONIE 2017/2018.

8. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O REALIZACJI OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH PRZEZ RADNYCH RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ZA ROK 2016 ORAZ WYNIKACH ICH ANALIZY.

9. INFORMACJA STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO O REALIZACJI OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2016 I WYNIKACH ICH ANALIZY.

10. PODJĘCIE UCHWAŁ:

10.1 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W CHOSZCZNIE NA ROK 2018 – DRUK NR 183;

10.2 W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – DRUK NR 184;

10.3 W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – DRUK NR 185;

10.4 W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK” – DRUK NR 186;

10.5 W SPRAWIE ZAMIARU REALIZACJI PROJEKTU WSPÓLNIE Z NADLEŚNICTWEM BARLINEK POD NAZWĄ „REMONT DROGI POWIATOWEJ W OBRĘBIE NIESPOROWICE” – DRUK NR 187;

10.6 UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ – DRUK NR 188;

10.7 ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2017 R. – DRUK NR 189;

10.8 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XVI/127/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2029. – DRUK NR 190.

11. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.

12. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

Przewodniczący Rady
/- / Stanisław Dycha