W czwartek 28 września 2017 r. o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się XLV sesję Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesję zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński. Poniżej publikujemy porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD XLV SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 28 września 2017 roku (czwartek) o godz. 09.00

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLIV sesji Rady Miasta).
2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017 (projekt przekazano w dniu 15.09.2017 r.).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świnoujściu na lata 2017-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście położonego w Świnoujściu przy ul. Konstytucji 3 Maja 59/33.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście położonego w Świnoujściu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54/11.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.