Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

Zakończył się pierwszy etap, zaplanowanego na pięć lat, wdrażania nowego ustroju szkolnego. Ostatnie osiem miesięcy to okres intensywnej pracy zarówno dla Państwa, jak i dla pracowników podległych jednostek.

Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w ustalenie nowej sieci szkół. Państwa starania sprawiły, że większość gimnazjów zostanie przekształcona lub włączona do szkół innych typów. Doceniam wysiłek włożony w sprawne przygotowanie szkół, przedszkoli i placówek do nowego roku szkolnego.

Wprowadzana reforma oświaty unowocześni polską szkołę i wyrówna szanse edukacyjne uczniów ze wszystkich środowisk. Dostosuje kształcenie do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Dzięki nowym podstawom programowym uczniowie zdobędą kompetencje, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania w zmieniających się realiach współczesnego świata. Reforma jest zmianą oczekiwaną przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Chcąc wspierać Państwa w dalszym wdrażaniu zmian w edukacji, na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl będziemy sukcesywnie zamieszczać materiały informacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zbliża się okres podejmowania uchwał potwierdzających przekształcenia szkół i niektórych zespołów szkół. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowujemy przykładowe wzory uchwał, tzw. uchwał deklaratoryjnych. Zostaną one opublikowane na ww. stronie internetowej.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów mają zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji. O dofinansowanie na ten cel mogą również wnioskować szkoły niepubliczne.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wdrażaniem reformy edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przy podziale 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 uwzględniło środki na dostosowanie szkół i placówek do nowego systemu szkolnego. Kryteria podziału zostały opracowane we współpracy ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zmianach dokonanych w toku realizacji budżetu, kwota rezerwy wynosi 177 mln zł. Dotychczas udzielone wsparcie objęło m.in.:

doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, które funkcjonowały w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe;
doposażenie pomieszczeń do nauki w ww. gimnazjach publicznych w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników;
dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w ww. gimnazjach, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.
Jednocześnie, rozważamy możliwość uwzględnienia w następnych latach w kryteriach podziału rezerwy 0,4% dofinansowania innych zadań w zakresie wdrażania reformy.

Jednostkom samorządu terytorialnego jest udzielane również wsparcie finansowe, głównie na zadania inwestycyjne, z rezerwy ogólnej budżetu państwa wynoszącej 228 mln zł. Ponadto, samorządy, za pośrednictwem wojewodów mogą ubiegać się o przyznanie środków z budżetu państwa na cele inwestycyjne z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 45, w której zaplanowano 350 mln zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Niektóre regiony naszego kraju zostały dotknięte przez nawałnice, które spowodowały ogromne straty materialne. W związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Rada Ministrów przyjęła pomocowy program rządowy, a Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło zwiększenie subwencji dla poszkodowanych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach rezerwy 0,4% uwzględniono środki na zwiększenie subwencji tym jednostkom samorządu terytorialnego, które odnotowały uszkodzenia budynków szkół i placówek w wyniku zdarzeń losowych. Pomoc będzie kierowana na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i może wynieść nawet 50% wartości remontu.

Na realizację przyjętego przez Radę Ministrów 18 sierpnia br. „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.” z budżetu państwa zostały uruchomione środki w wysokości 5 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie finansowe będzie większe, program zostanie dodatkowo uzupełniony o niezbędną kwotę.

W związku z uruchomieniem programu, uprzejmie proszę o przekazanie społecznościom lokalnym, które zostały dotknięte skutkami nawałnic, informacji o warunkach otrzymania wsparcia i o pomoc rodzicom w składaniu stosownych wniosków. Więcej informacji o programie pomocowym znaleźć można na stronie www.men.gov.pl.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej