PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 31 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 09:00
1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miasta).
2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2016 rok (projekt przekazano w dniu 18.08.2017 r.).
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Świnoujście w rejonie ul. Wolińskiej.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic przystani morskiej w Świnoujściu – Karsiborze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru likwidacji morskiego portu rybackiego w Świnoujściu – Karsiborze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych Komisji Rady Miasta Świnoujście.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skarg na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu (projekt I i II).
17. Zapoznanie z planem pracy Komisji Gospodarki Morskiej oraz Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński