30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego nr 1/5 w Świnoujściu rozpocznie się XLIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Porządek obrad zobacz poniżej.

Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum).

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do ośmioletnich szkół podstawowych.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Omówienie zawiadomienia o możliwości naruszenia przez Radnego Rady Miasta zakazu ustalonego treścią art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.).

Zamknięcie obrad.