PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, która ma się odbyć w dniu 24 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta).
 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
 4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miasta Świnoujście Nr LVIII/483/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/160/2007 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującej na terenie Miasta Świnoujście.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2019”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 14. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2015/2016.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.