Strona główna » Przyznanie koncesji spółce Polskie LNG S.A.

Przyznanie koncesji spółce Polskie LNG S.A.

by Świnoujście w sieci

Metanowiec-Al-Nuaman-juz-w-swinoujskim-porcie-1Przyznanie koncesji spółce Polskie LNG S.A.

Prezes URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG S.A. oraz wyznaczył ją operatorem systemu skraplania gazu ziemnego.

Prezes URE decyzją z 11 maja 2016 r. udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG S.A. Spółka będzie wykonywała działalność gospodarczą objętą koncesją przy wykorzystaniu terminalu LNG zlokalizowanego w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim. Okres ważności koncesji został ustalony do 31 grudnia 2030 r.

Jednocześnie decyzją z 11 maja 2016 r. Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego na przedmiotowej instalacji skroplonego gazu ziemnego. Okres, na jaki Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego jest tożsamy z okresem ważności koncesji, tj. do 31 grudnia 2030 r.

Przyznanie koncesji oraz wyznaczenie operatorem systemu skraplania gazu ziemnego było warunkiem niezbędnym dla umożliwienia spółce Polskie LNG S.A. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego przy wykorzystaniu terminalu LNG zlokalizowanego w Świnoujściu.

Przedmiotowa instalacja skroplonego gazu ziemnego posiada zdolność regazyfikacji na poziomie 5 mld m3/rok, z kolei dwa zbiorniki magazynowe posiadają łączną pojemność 320 tys. m3.

Uruchomienie terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, będzie miało pozytywny wpływ na sytuację na rynku gazu w Polsce oraz krajach sąsiadujących. Terminal umożliwi przesyłanie gazu ze źródeł alternatywnych do obecnie istniejących, znacząco zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego.

Prowadząc postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji Prezes URE sprawdza, czy spełnione są wymogi wskazane w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;
ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54;
uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Prezes URE bada także, czy nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którymi nie może być wydana koncesja wnioskodawcy:

który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.
Na podstawie art. 9h ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek właściciela instalacji skroplonego gazu ziemnego wyznacza, w drodze decyzji, na czas określony, operatora systemu skraplania gazu ziemnego oraz określa obszar i instalacje, na których będzie wykonywana działalność gospodarcza. Wyznaczając operatora Prezes URE bierze pod uwagę jego efektywność ekonomiczną, skuteczność zarządzania systemami gazowymi, bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych, a także okres obowiązywania jego koncesji (art. 9h ust. 7 ustawy).

Istotnym jest, że w myśl art. 4e1 ustawy – Prawo energetyczne usługi skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego mogą być świadczone wyłącznie przez operatora systemu skraplania gazu ziemnego lub operatora systemu połączonego.

Posiadanie koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego bez posiadania statusu operatora systemu skraplania gazu ziemnego na tych instalacjach nie uprawnia do wykonywania działalności objętej koncesją.

Info URE

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW