Strona główna » Świnoujścianie nie płacą czynszów – 5 milionów zadłużenia

Świnoujścianie nie płacą czynszów – 5 milionów zadłużenia

by Świnoujście w sieci

 

Jak informują służby prasowe Urzędu Miasta w Świnoujście – W zwłoce dłuższej niż 3 miesiące z zapłatą czynszu i opłat za korzystanie z lokalu jest 387 osób, a zaległości z okresu do 3 miesięcy ma prawie 600 osób mieszkających w zasobie gminnym (od kilku złotych do kilku tysięcy złotych). Średni poziom zadłużenia to 7,7 tys. zł, rekordzista ma dług ponad 70 tys. zł (dotyczy kilku lokali, które kolejno zajmował po eksmisji).

Według stanu na 31.01.2016 r. łączne zaległości za:
– lokale wynajmowane na czas nieoznaczony przekraczają 3,8 mln zł,
– lokale socjalne – 1 mln zł,
– pomieszczenia tymczasowe- 17 tys. zł.

Zaległości te dotyczą zarówno czynszu jak i opłat za tzw. media (woda, kanalizacja, odpady komunalne, centralne ogrzewanie itp.). Wato zaznaczyć, że ZGM musi regulować tzw. opłaty niezależne ich dostawcom, bowiem przepisy prawa wyraźnie regulują zasady zawarcia umów na ich dostawę z właścicielem jakim jest gmina, w której imieniu działa zakład. Z powyższego jasno wynika, iż dłużnicy zużywają poszczególne media, za które często nie wnoszą opłat.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrasta liczba dłużników bieżących (zalegających z opłatami do trzech miesięcy). Są to osoby, które wpłacają opłaty za lokal z opóźnieniem jednak nie doprowadzają do dłuższych okresów zalegania. Maleje za to liczba dłużników pozostających w zwłoce powyżej trzech miesięcy. W 2013 roku było ich 463, w 2014 r. 420 a w 2015 r. 387.

ZGM realizuje w sposób ciągły proces windykacyjny wdrażając różne narzędzia. Wśród nich stosowane są narzędzia windykacji:
– miękkiej: rozmowy, ugody ( raty, odroczenia), odpracowane długu,
– twardej: upomnienia, ponaglenia, nakazy zapłaty wydawane przez sądy powszechne, egzekucja komornicza, eksmisja z lokalu, wpis do Krajowego Rejestru Dłużników, skierowanie spraw do windykacji realizowanej przez biura windykacyjne.

Największą skuteczność windykacji odnotowuje się przy zagrożeniach eksmisyjnych z lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Zdarza się, że osoba spłaca cały dług- często 10-30 tys. zł. Dobrym w swej efektywności jest przekazanie długu firmie windykacyjnej choć jest ono kosztowne (w przypadku egzekucji komorniczej koszty poniesione na windykację pokrywa dłużnik, w przypadku firmy windykacyjnej koszty pokrywa wierzyciel).

ZGM odzyskuje długi stosując powyższe narzędzia i tak w 2015 roku na skutek:
– wpisów do KRD – odzyskano 3,5 tys. zł,
– działań komornika – odzyskano 220 tys. zł,
– zlecenia windykacji firmie zewnętrznej – odzyskano 155 tys. zł,
– odpracowania długu – odzyskano 88 tys. zł

W przypadku braku opłat za lokal po zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi egzekwowania długu dochodzi do eksmisji z lokalu dotychczas użytkowanego przez dłużnika. Należy wskazać, iż głównym powodem niepłacenia czynszu są problemy uzależnień (w dużej mierze alkohol) jak również choroby wywołane na skutek nadużywania alkoholu, brak chęci podjęcia pracy lub odpracowania długu (długoletni brak aktywności zawodowej powoduje, iż osoby przyzwyczajają się do zaspakajania ich potrzeb ze środków pomocy społecznej). Należy stwierdzić, iż wśród dłużników są osoby, które wolą zaspakajać inne swoje potrzeby niż płacić za wynajmowany lokal. Wykorzystują przepisy chroniące dzieci do pozostawania w lokalach socjalnych pomimo zaległości i wybierają życie na koszt mieszkańców gminy. Osoby te nie są często zainteresowane ukierunkowaniem pomocy w taki sposób aby móc podjąć pracę zawodową i usamodzielnić się materialnie.
W przypadku stwierdzenia, iż osoba mogła regulować zaległości a tego nie czyniła brak uregulowania długu w sposób jednorazowy powoduje eksmisję z lokalu. Nie są to przypadki częste. Osoby posiadające długi często unikają kontaktu z ZGM, nie odbierają korespondencji, telefonów, nie wpuszczają komornika. Dopiero gdy dochodzi do czynności eksmisyjnych wzrasta ich aktywność. Odwiedzają ZGM, Radnych, zapisują się na spotkania z Prezydentem lub Zastępcami Prezydenta. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie zebranego materiału w sprawie. Niestety tylko nieliczni korzystają z danej im szansy, dla niektórych jest to czas na przedłużenie stanu poprzedniego i ostatecznie dochodzi do eksmisji z lokalu.
Obecnie stawka czynszu dla lokali i pomieszczeń z zasobu gminy Świnoujście wynosi:
– za lokal wynajmowany na czas nieoznaczony: minimalna 4,73 zł/m2, średnia 7,67 zł/m2, maksymalna 9,89 zł /m2
– za lokal socjalny grupy: A- 2,37 zł/m2, B-1,89 zł/m2, C- 1,42 zł/m2.
– za pomieszczenie tymczasowe- 1,42 zł/m2.
Bieżący rok skutkował podwyżką wyliczoną w 2015 roku. Najemcy otrzymali informacje w tym zakresie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Podwyżka dotyczyła tylko 424 lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony. W 456 lokalach czynsz nie został zmieniony. Najwyższa podwyżka to 0,89 zł/m2, najniższa 0,01 zł/m2, średnia 0,54 zł/m2.
Podwyżki wynikają z kosztów z roku utrzymania zasobu wynajmowanego na czas nieoznaczony. Głównym składnikiem zmiany kosztów są remonty i modernizacje lokali. Należy dodać, iż mieszkania odzyskiwane w wyniku eksmisji lub śmierci najemcy wymagają z reguły remontu lub modernizacji (np.: zmiana sposobu ogrzewania). Lokale te wymagają nakładów od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należy pokreślić, iż ZGM w ramach środków uzyskanych z czynszów jak i gminnej dotacji przedmiotowej oraz celowej od ponad 3 lat corocznie przeznacza na remonty (lokali i części wspólnych w budynkach) i modernizacje ok. 2,5 mln zł

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW