Strona główna » Policja Świnoujście: Trwa nabór kandydatów do służby w Policji w 2016 roku

Policja Świnoujście: Trwa nabór kandydatów do służby w Policji w 2016 roku

by Świnoujście w sieci

 

Komendant Główny Policji zwiększył limit przyjęć do służby w Policji w 2016 roku. Garnizon zachodniopomorski ma w tym roku zasilić 264 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia w naszym województwie planowane są w pięciu terminach: w marcu, kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie.

W całym kraju trawa procedura doboru kandydatów do służby w Policji. Zachodniopomorski garnizon w tym roku ma zasilić 264 nowych funkcjonariuszy. Kandydaci po przejściu wszystkich procedur kwalifikacyjnych i odbytym szkoleniu będą pełnić służbę w przydzielonych jednostkach tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji województwa zachodniopomorskiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

Planowane terminy przyjęć rozłożone są na 5 tur:

 • 7 marca 2016r. ( 56 osób),

 • 12 kwietnia 2016r. ( 30 osób),

 • 6 czerwca 2016r. ( 48 osób),

 • 12 września 2016r. ( 69 osób),

 • 28 listopada 2016r. ( 61 osób),

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

 • korzystający w pełni z praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby odpowiednich dokumentów tj:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

Preferowani do służby w Policji będą kandydaci posiadający :

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

 • prawo jazdy kat. “A” lub “C”.

Po złożeniu przez kandydata do służby wymaganych dokumentów osoba starająca się o przyjęcie do służby musi przejść kolejne etapy rekrutacji:

 1. Test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań i trwający 40 minut.

 2. Test sprawności fizycznej.

 3. Test psychologiczny składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z kandydatem do służby i podsumowania wyników z tych czynności.

 4. Rozmowę kwalifikacyjną.

Punkty uzyskane przez kandydata do służby z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu posiadanego wykształcenia oraz z tytułu preferowanych umiejętności są sumowane.

Następnie osoba, która przystąpiła do testu wiedzy oraz uzyskała pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zdobyła wymaganą liczbę punktów, wpisywana jest na listę kandydatów do służby.

Później taka osoba kierowana jest do odbycia półrocznego szkolenia. Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym funkcjonariusz oddelegowany jest do służby adaptacyjnej trwającej około 1,5 miesiąca a po tym okresie rozpoczyna służbę w jednostce, do której został przydzielony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Funkcjonariusz, który został przyjęty do służby podczas odbywania szkolenia podstawowego zarabia około 1600 zł. netto, natomiast po jego ukończeniu jego pensja zasadnicza wzrasta do 2.200 zł. netto.

W całym ubiegłym roku w zachodniopomorskim garnizonie przyjętych zostało do służby 119 nowych funkcjonariuszy ( 97 mężczyzn i 22 kobiety).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury doboru kandydatów do służby w Policji znajdują się na stronach internetowych ( www.policja.pl) Komendy Główniej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (praca w policji/służba mundurowa/ ogłoszenia).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.

Oficer prasowy KMP w Świnoujściu

st. asp. Beata Olszewska

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW