Uwaga. Nieodpłatna pomoc prawna w naszym mieście.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, informujemy, że w Świnoujściu od stycznia 2016 roku będą działały dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP); jeden na lewobrzeżu przy ulicy Dąbrowskiego 4, a drugi przy Sosnowej 18 na Warszowie.
ORGANIZACJA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŚWINOUJŚCIU

Organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpiła w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Na Świnoujście przypadają dwa PNPP (punkty nieodpłatnej pomocy prawnej).

Dotacja na rok 2016 wynosi na oba punkty 123.600 zł, z czego zgodnie z podziałem wynikającym z ustawy:
97% dotacji, czyli 119.892 zł na wynagrodzenia z tyt. umów z radcami prawnymi i adwokatami,
3% czyli 3.708 zł na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania (miesięcznie 154,50 zł na jeden punkt).

W dniu 31 października 2015 r. zawarto z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Szczecińską Izbą Adwokacką porozumienie w spawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Gminy Miasto Świnoujście.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA:
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci posiadający zaświadczenie,
weterani posiadający ważną legitymację,
młodzież do 26. roku życia,
osoby, które ukończyły 65 lat,
osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

MIEJSCE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŚWINOUJŚCIU:
1. Budynek przy ul. Dąbrowskiego 4, pokój nr 116
2. Budynek MDK na Warszowie, ul. Sosnowa 18, pokój nr 4