Jak informują służby prasowe Urzędu Miasta od początku  bieżącego roku, w dzielnicy Warszów i Karsibór, przeprowadzono 85 kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy.

W roku poprzednim skoncentrowaliśmy nasze działania na właścicielach nieruchomości zamieszkałych. Przeprowadzane kontrole doprowadziły do sytuacji, w której ilość wody pobranej odpowiada ilości oddanych ścieków, a wywóz nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór i transport takiego rodzaju nieczystości, z częstotliwością zgodną z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście.

W roku bieżącym kontrolowane są przede wszystkim  nieruchomości dzierżawione od Miasta i usytuowane na terenach z bezpośrednim dostępem do wody. Stwierdzono kilka przypadków drobnego naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania dowodów odbioru nieczystości. Dzierżawcy zostali w tym przypadku pouczeni: w jaki sposób i jak długo należy takie dokumenty przechowywać.