W związku z informacją o stwierdzeniu wirusa ptasiej grypy (szczep typu H5N8) w hodowli indyków rzeźnych w kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie, Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o rozpowszechnienie poniższych zaleceń w lokalnych mediach. Zalecenia dotyczą w głównej mierze hodowców drobiu oraz hodowców gołębi pocztowych

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy

Zaleca się:

– karmienie i pojenie w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
– przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
– unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych, rzek);
– zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
– po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
– wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
– osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych

Zaleca się:

– karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
– nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.
Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu

Zaleca się:

– przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
– karmienie i pojenie w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
– szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywani ech wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych, rzek);
– ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
– rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
– założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu ;wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdu na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
– obowiązkową dezynfekcje pojazdów wjeżdżających;
– rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy; obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
– wprowadzi obowiązku przeprowadzenia dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
– aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Jarosław Ciesielski
Inspektor Weterynaryjny